Programma's

Economische structuur, toerisme en recreatie

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Klimaatadaptatie | we willen dat de maatregelen die in het kader van klimaatadaptatie (onder andere Deltaplan Maas en Lob van Gennep) nodig zijn zodanig worden uitgewerkt dat ze vanuit toeristisch-recreatief perspectief meerwaarde voor Gennep bieden.
  • Ondernemersklimaat | we willen dat er in de gemeente Gennep een uitstekend ondernemersklimaat heerst.
  • Bruisend winkelhart | we willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.
  • Marketing en promotie | we zetten Gennep op de kaart door actief aan de slag te gaan met marketing en promotie.
  • Onderscheidend karakter | we willen als gemeente zowel voor bewoners als bezoekers onderscheidend zijn. Bij ons kun je zowel natuur en landschap als cultuurhistorie écht beleven. Dat moet er toe leiden dat de gemeente Gennep meer bezoekers gaat trekken die gemiddeld genomen langer blijven en vaker terugkomen.
  • Ambassadeurs | we willen dat onze ondernemers en inwoners tot ambassadeurs van onze gemeente worden. Zij vormen de boegbeelden van de gemeente Gennep.
  • Duurzaam toerisme | we willen met name inzetten op duurzaam toerisme en juist voor wandelaars en fietsers en bezoekers van de binnenstad / het winkelcentrum interessant zijn.
  • Samenwerking | we werken samen met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord-Limburg om onze ambities te verwezenlijken. We blijven ons daarbij constructief en coöperatief opstellen en hebben oog voor de belangen van anderen.

Samenvatting op realisatie

Afgelopen jaar hebben we de uitvoeringsprogramma's van de centrumvisie, de bedrijventerreinenvisie en de arbeidsmarktvisie verder vormgegeven wat heeft geleid tot het verder verbeteren van het vestigingsklimaat in onze gemeente.
In samenwerking met het centrummanagement en de centrumondernemers is afgelopen jaar de BIZ (bedrijveninvesteringzone) opgestart en we hebben actief gewerkt aan het terugdringen van leegstand in het centrum. Het percentage winkelleegstand is afgelopen jaar ruim 6% gedaald (van 18,2% naar 12%). We hebben daarnaast onderzoek laten verrichten in het kader van MKB Vriendelijkste Gemeente, de uitkomst is dat het waarderingscijfer is verbeterd van een 6.4 naar een 6.9. De samenwerking met Parkmanagement is verder uitgebreid zodanig dat alle bedrijventerreinenverenigingen binnen onze gemeente gebruik maken van deze dienstverlening.

Op het gebied van recreatie en toerisme hebben we verder uitvoering gegeven aan het Programma Versterking Vrijetijdseconomie. Zo hebben we andere de toeristische bewegwijzering aangepakt en hebben we informatiepanelen vervangen en vernieuwd. Daarnaast hebben we verder vervolg gegeven aan het beleefbaar maken van het Genneper Huys.
Het afgelopen jaar door ons uitgezette speelruimte onderzoek is een bron voor de actualisering van het speelruimtebeleid wat we komend jaar vorm gaan geven.

In juli 2021 hebben we in constructief met diverse instanties, ondernemers en inwoners zeer intensief samengewerkt in de aanpak van de destijds hoogwater problematiek.

De afgelopen collegeperiode 2018-2022 heeft ons programma economische structuur, toerisme en recreatie op verschillende manieren bijgedragen aan het aangenaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Gennep. De bedrijventerreinenvisie, de centrumvisie en de arbeidsmarktvisie zijn vastgesteld en in uitvoering gebracht.
Ondernemers zijn helaas in de afgelopen jaren hard getroffen door de coronacrisis. Wij hebben hierbij ondersteuning geboden aan onze lokale ondernemers door vooral actief mee te denken en onze ondernemers te voorzien van adviezen en de mogelijkheden tot ondersteuning te verkennen.
De afgelopen collegeperiode heeft op het gebied van recreatie en toerisme in het teken gestaan van de start en uitvoering van het Programma Versterking Vrijetijdseconomie.  Regionaal zijn er meerdere projecten door ons uitgevoerd vanuit het Actieprogramma Vrijetijdseconomie, waarbij Gennep in de regio Noord-Limburg de trekkersrol heeft bekleed. Hieruit is onder andere het Platform Agrotoerisme voortgekomen en is het project Vitalisering Verblijfsrecreatie succesvol afgerond. Ook vanuit de samenwerkingsverbanden Regiovisie BGMM en Dynamic Borders zijn er, samen met ondernemers, stichtingen en andere belanghebbenden meerdere projecten opgepakt met hun meerwaarde op het gebied van de vrijetijdseconomie, zoals de ontwikkeling van grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes en het Maasheggen project. Het project Beleefbaaar maken Genneper Huys is in de steigers gezet en gaat de uitvoeringsfase in.

Lasten

Begroot € 3.945.715
Gerealiseerd € 4.033.632
Afwijking € -87.917
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09