Bijlagen

Baten & Lasten per taakveld

Overzicht baten en lasten per taakveld

Lasten

Baten

taak veld

Omschrijving taakveld

Begroting primitief 2021

Begroting incl. wijzigingen

Rekening 2021

Begroting primitief 2021

Begroting incl. wijzigingen

Rekening 2021

0.1

Bestuur

1.270.359

1.299.246

1.239.867

-125.181

0.10

Mutaties reserves

3.700.000

3.740.000

6.707.913

-4.941.625

-8.403.205

-8.373.463

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

43.753

772.244

1.701.483

0.2

Burgerzaken

383.922

425.120

367.904

-201.230

-201.230

-207.086

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

208.794

278.079

290.400

-179.400

-245.100

-456.943

0.4

Overhead

7.012.425

7.825.488

7.917.345

-673.500

-665.932

-616.830

0.5

Treasury

615.077

599.548

-45.939

-849.233

-936.854

-277.232

0.61

OZB woningen

317.701

317.701

336.760

-2.333.200

-2.373.200

-2.382.588

0.62

OZB niet-woningen

-1.121.000

-1.111.000

-1.132.854

0.64

Belastingen overig

12.350

12.350

12.350

-88.300

-88.300

-94.467

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

10.000

10.000

-31.931.851

-33.799.620

-34.302.204

0.8

Overige baten en lasten

30.204

30.204

5.226

-73.905

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

527

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.417.049

1.418.549

1.386.144

1.2

Openbare orde en veiligheid

266.574

293.771

277.151

-23.100

-18.000

-11.667

2.1

Verkeer en vervoer

1.781.435

1.967.455

2.118.962

-256.100

-266.100

-254.924

2.2

Parkeren

52.605

65.105

27.234

-5.150

-5.150

-3.679

3.1

Economische ontwikkeling

309.417

473.917

381.963

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

20.000

600.000

522.802

-20.000

-430.000

-430.532

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

28.093

31.593

29.474

-6.000

-6.000

-5.772

3.4

Economische promotie

690.010

973.610

721.705

-1.842.150

-1.745.150

-1.602.007

4.2

Onderwijshuisvesting

718.886

1.576.529

1.467.191

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

545.784

463.579

508.099

-170.000

-152.795

-173.334

5.1

Sportbeleid en activering

409.777

449.248

472.285

-10.000

-49.571

-72.498

5.2

Sportaccommodaties

874.656

1.339.482

1.660.885

-140.525

-443.593

-625.182

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

317.812

353.664

322.898

5.4

Musea

35.341

35.341

30.267

5.5

Cultureel erfgoed

83.097

78.097

61.810

-9.800

-9.800

-9.598

5.6

Media

441.716

442.523

449.373

-28.000

-28.000

-28.862

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.861.365

2.128.028

1.856.221

-111.000

-112.100

-108.181

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.738.462

1.940.562

1.839.036

-78.330

-53.330

-35.365

6.2

Wijkteams

1.450.037

1.419.682

1.258.423

6.3

Inkomensregelingen

5.315.387

5.591.344

5.715.345

-3.826.443

-4.040.159

-4.618.237

6.4

Begeleide participatie

5.603.294

5.464.663

5.481.815

-3.000

-3.000

-20.014

6.5

Arbeidsparticipatie

935.477

1.176.833

1.021.285

-37.000

-35.190

-41.175

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

312.000

309.248

332.388

-45.645

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.930.483

4.357.792

3.999.276

-129.000

-129.000

-86.906

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4.432.403

4.831.899

4.681.083

-65.126

7.1

Volksgezondheid

784.370

849.180

922.350

-14.823

7.2

Riolering

1.505.150

1.506.150

1.595.085

-1.947.126

-1.947.126

-1.993.214

7.3

Afval

1.684.198

1.763.353

1.805.923

-2.085.659

-2.115.950

-2.129.330

7.4

Milieubeheer

702.832

947.674

539.815

-6.600

87.640

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

96.576

105.576

112.856

-46.200

-46.200

-62.814

8.1

Ruimtelijke ordening

844.023

870.023

628.168

-424.300

-443.500

-477.578

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.787.385

1.822.385

937.125

-1.785.500

-1.819.500

-1.102.297

8.3

Wonen en bouwen

1.043.143

1.303.120

997.669

-309.700

-529.700

-732.079

Totaal

55.613.422

62.259.955

62.705.942

-55.613.422

-62.259.955

-62.705.952

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09