Algemeen

Aanbiedingsbrief

Datum      : april 2022
Zaaknummer   : 555529

Onderwerp   : Jaarstukken 2021

We presenteren u de jaarstukken van 2021. Deze bieden wij niet alleen als boekwerk aan maar ook via een fraai in de huisstijl vormgegeven website (https://gennep.jaarverslag-2021.nl/ ). Hiermee neemt u kennis van de beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar.

Onder het motto ‘ Volle kracht vooruit! Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep ’ hebben we ingezet om de gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter maken. Ook het afgelopen jaar hebben we nagenoeg alle ambities uit het collegeprogramma gerealiseerd, passend binnen de beschikbare financiële middelen. De jaarrekening sluit dan ook met een positief saldo. We hebben de solide financiële positie van onze gemeente dus opnieuw kunnen bestendigen.

Het achterliggende jaar heeft net als 2020 een groot stempel van de Corona-pandemie. Een pandemie die grote impact heeft op onze samenleving en daarmee het functioneren van de gemeente. Mensen werden ernstig ziek of overleden, de beperkingen om deel te nemen aan het sociaal leven, de onzekerheid over het voortbestaan van je bedrijf of het behoud van je baan hebben grote invloed op ons allen gehad. Als gemeente hebben we, mede dankzij de steunmaatregelen van het kabinet, alles gedaan wat binnen onze mogelijkheden lag om de gevolgen te beperken.

Als gemeente moesten we laveren tussen de noodzakelijke maatregelen om Corona te bestrijden enerzijds en de behoeften van onze inwoners, verenigingen en bedrijven anderzijds. We hebben gefaciliteerd en ondersteund, maar ook gehandhaafd en aangesproken. Deze aanpak is succesvol geweest. Hoewel de lange termijn effecten nog moeten blijken, is het aantal mensen dat aanspraak heeft gemaakt op ondersteuning beperkt en duiden de economische cijfers op positieve signalen.

De ambitie om het collegeprogramma te realiseren, heeft veel gevraagd van de onze medewerkers. Zij hebben nagenoeg het gehele jaar thuis gewerkt. De dienstverlening heeft hier niet onder geleden, door te werken op basis van een continuïteitsbezetting in het gemeentekantoor. Het thuiswerken kan gevolgen hebben voor het integraal werken. De vanzelfsprekende contacten in de wandelgangen en bij de koffieautomaten zorgen voor binding tussen de collega's, maar dragen ook bij aan de uitwisseling van kennis en informatie. Naar de toekomst ligt er een uitdaging om het hybride werken op een goede wijze vorm te geven.

De sneeuwval in februari en het hoogwater in de zomer deden een groot beroep op de flexibiliteit van onze mensen. We kijken met veel waardering terug op de inzet van de organisatie.

De totstandkoming van het nieuwe kabinet heeft lang op zich laten wachten. Dit heeft ertoe geleid dat over verschillende grote ontwikkeling onduidelijkheden bestaan. Op terreinen als woningbouw, klimaatbeleid, verduurzaming, kosten en hervormingsagenda jeugdzorg zijn we gebaat bij duidelijkheid. Vooral in financiële zin bestaan onzekerheden, die nog eens versterkt worden door de voorgenomen herijking van het gemeentefonds, maar ook het opnieuw doorschuiven van de omgevingswet en het uitblijven van duidelijkheid over de invoeringsdatum van de rechtmatigheidsverklaring.

Realisatie beleid

In het laatste volledige jaar van deze coalitieperiode hebben we de lijn van de afgelopen jaren doorgetrokken. Met de besluitvorming over de verbindingsweg, het opleveren van Ganapja, het opstellen van de visie OMO en uitvoeringsprogramma dienstverlening en de voorbereidingen voor Haven Heijen plukken we de vruchten van langlopende inspanningen. Ook de komende periode zullen deze onderwerpen onze aandacht vragen.
Als college willen we actief in verbinding zijn met de samenleving. We hebben intensief contacten onderhouden met ondernemers en verenigingen. Ook na Corona blijven we hierop inzetten. We zijn blij met de totstandkoming van de BIZ per 1 januari 2022.
In 2021 zijn de resultaten van het onderzoek sociaal domein opgeleverd en is regionaal gewerkt aan de sturing en inkoop. Vanuit het onderzoek sociaal domein hebben we een impuls gegeven aan het datagesteund werken. De kennis die in de ontwikkeling is opgedaan, wordt benut om het verder in de organisatie toe te passen. Met het opstellen van het schuldhulpverleningsplan hebben we een goede stap gezet.
De voortgang die is gemaakt met de Investeringsagenda en Regiodeal stemmen ons tot grote tevredenheid. Samenwerken is geen vanzelfsprekendheid en dat geldt zeker als het om geld gaat. De afspraken die we hebben kunnen maken voor de 1e en 2e tranche leiden tot aanzienlijke financiële bijdragen in diverse projecten als aanpak ondermijning en Maasheggen.

Van trimesterrapportage naar jaarrekening

In de 2e trimesterrapportage 2021 was een positief saldo geprognosticeerd van € 747.000.  Het saldo is verhoogd met € 25.000 tot € 772.000 door het raadsbesluit over de maatschappelijke accommodaties. We sluiten het boekjaar af met een positief saldo van € 1.701.000, een verschil van € 929.000.
De analyse van het resultaat laat zien dat er veel incidentele afwijkingen zijn en afwijkingen door open einde regelingen, die niet of beperkt te beïnvloeden zijn. Het hogere resultaat is duidelijk verklaarbaar.
In de analyse valt vooral het enorme voordeel in de algemene uitkering op (€ 503.000). Door de gemeente is deze afwijking niet te beïnvloeden. Hierbij dient direct opgemerkt te worden dat een vergelijkbare ontwikkeling de andere kant zich ook voor kan doen ten gevolge van het trap op, trap af mechanisme.
Ook de mutaties die zich voordoen in de openeinderegelingen geldt een beperkte beïnvloedingsmogelijkheid. De belangrijkste factor is de lagere opbrengsten toeristenbelasting naast de mutaties binnen het sociaal domein.

Resultaatbestemming

Resultaatbestemming (bedragen x € 1)

Resultaat voor bestemming

     1.701.500

Resultaatbestemming specifiek:

         584.500

Vorming bestemmingsreserve ruimtelijke ontwikkeling

         152.000

Aanvulling bestemmingsreserve sociaal domein

         268.500

Middelen algemene uitkering

         164.000

Resultaatbestemming algemene reserve

     1.117.000

Toelichting resultaatbestemming:

  • Vorming bestemmingsreserves ruimtelijke ontwikkelingen
    Voorgesteld wordt een bestemmingsreserve te vormen die wordt gebaseerd op de meeropbrengsten van de leges omgevingsvergunningen. Als gevolg van de huidige economische ontwikkelingen worden we geconfronteerd met beduidend meer ruimtelijke initiatieven. Het college wil zoveel mogelijk initiatieven in behandeling laten nemen door de ambtelijke organisatie. Daarnaast heeft de raad bij meerdere gelegenheden aangegeven de woningmarkt te willen stimuleren en initiatieven die bij ons worden ingediend daartoe ter hand te nemen. Ook wordt het college opgeroepen om zelf actief woningbouwlocaties in ontwikkeling te brengen. De ambtelijke capaciteit is ontoereikend om deze extra inspanningen te kunnen leveren. Voorgesteld wordt daarom het volledige positieve resultaat van legesinkomsten omgevingsvergunningen in te zetten om extra capaciteit in te huren om meer initiatieven op te kunnen pakken. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 152.000.
  • Voorgesteld wordt de bestemmingsreserve Sociaal Domein aan te vullen tot de omvang van € 1 miljoen zoals die bij aanvang van de collegeperiode is bepaald. De reserve is in het verleden gevormd om fluctuaties in de uitgaven in relatie tot de geoormerkte middelen op te vangen. In 2021 en in 2022 wordt de reserve ingezet voor tijdelijke capaciteit voor het realiseren van de transformatie sociaal domein. Dit vraagt € 268.500.
  • Door de nieuwe raad zullen kaders geformuleerd moeten worden over de vorming van bestemmingsreserves. In dat kader dient ook de bestemmingsreserve sociaal domein in beschouwing genomen te worden.
  • Op grond van regelgeving dienen de middelen die ontvangen zijn bij de decembercirculaire via resultaatbestemming overgeheveld te worden naar 2022. Het betreft € 164.000.

Gezien het bovenstaande is het voorstel het positieve resultaat van € 1.117.000 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.

Burgemeester en wethouders van Gennep

Mevr. J.M. Nijland, secretaris        Dhr. J.M.T. Teunissen, burgemeester

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09