Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2021

Omschrijving

Saldo
31-12-2020

Stortingen

Onttrekkingen

Saldo
31-12-2021

Algemene Reserves 

Algemene reserve (Weerstandsvermogen)

5.000.000

0

0

5.000.000

Algemene vrije reserve

3.775.956

2.388.927

2.587.000

3.577.883

- saldo dienstjaar

0

0

0

0

Totaal Algemene reserves

8.775.956

2.388.927

2.587.000

8.577.883

Bestemmingsreserves:

Bestemmingsreserve budgetoverheveling

3.144.080

2.813.785

3.144.080

2.813.785

Bestemmingsreserve sociaal domein

950.000

0

218.500

731.500

Bestemmingsreserve dekking kap.lasten

1.149.828

40.000

110.653

1.079.176

Bestemmingsreserve kunst en cultuur

54.640

13.800

0

68.440

Bestemmingsreserve Regiodeal

0

1.700.000

177.500

1.522.500

Algemene reserve bouwgrondexploitatie

3.907.483

113.613

2.135.730

1.885.366

Fonds Bovenwijkse voorzieningen

165.822

26.715

0

192.537

Totaal van de bestemmingsreserves

9.371.854

4.707.913

5.786.463

8.293.304

Voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

1.250.685

550.000

361.502

1.439.183

Planmatig onderhoud wegen

95.607

530.000

614.205

11.402

Pensioenen wethouders

2.613.329

110.000

217.428

2.505.901

Wachtgelden wethouders

24.000

0

24.000

0

Personeel

91.000

0

90.000

1.000

Waardering grondexploitaties

1.734.920

35.730

107.956

1.662.694

Dekking investeringen riool

517.794

228.858

0

746.652

Afvalstoffenheffing

0

0

0

0

Parkeren

0

0

0

0

Herplantplicht

10.348

0

0

10.348

Privatisering sportclubs

117.997

75.000

42.983

150.014

Kwaliteitsverbetering buitengebied

300.199

17.499

70.170

247.528

Kwaliteitsverbetering kernen

120.000

50.000

0

170.000

Compensatie de Banen

944.660

300.000

23.500

1.221.160

Subtotaal voorzieningen

7.820.538

1.897.087

1.551.744

8.165.881

Voorziening dubieuze debiteuren

Dubieuze debiteuren (regulier)

30.000

5.000

16.500

18.500

Dubieuze belastingdebiteuren

18.000

57.313

10.313

65.000

Dubieuze debiteuren sociale zaken

580.000

0

28.000

552.000

Subtotaal voorzieningen

628.000

62.313

54.813

635.500

Totaal van de voorzieningen

8.448.538

1.959.400

1.606.557

8.801.381

Totaal reserves en voorzieningen

26.596.347

9.056.240

9.980.020

25.672.568

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09