Bijlagen

Budgetoverheveling

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2021 naar 2022

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Openbare ruimte

Reguliere onderhoud wegen, hondenspeelplaats

De opdracht voor de aanleg van de hondenspeelplaats in Milsbeek is verstrekt en wordt begin 2022 aangelegd.

25.000

Verkeersmaatregelen

De aanpassingen van de N271 t.h.v. Lankerseweg, uitvoering gevende aan JoPo, vinden in het eerste kwartaal van 2022 plaats. Dit geldt ook voor het voetpad De Grens dat in combinatie met de verbindingsweg De Grens naar Arvato uitvoering krijgt.

44.000

Parkeren

Vanwege Corona zijn de onderzoeken parkeerdruk en fietsparkeren doorgeschoven naar een moment waarop de metingen een representatief beeld geven. De verwachting is dat dit in 2022 het geval is.

37.000

Natuur en landschap

De middelen zijn in 2021 niet besteed door het onverwacht wegvallen van de stichting IKL en het niet toekennen van de verwachte provinciale subsidie. Het budget wordt ingezet voor het faciliteren van boomaanplant door particulieren en de aanplant van extra bomen in het Pagepark in 2022.

21.000

Economische structuur, toerisme en recreatie

Economisch beleid

Het restantbudget is bedoeld voor diverse projecten die in 2021 zijn uitgesteld dan wel vertraging hebben opgelopen, zoals de inzet van de duurzaamheidsmanager (15K), het opstellen van de groenvisie (40K), het opstellen van het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinen (30K) de afrekening van het Kansenboek "Hart van Gennep" (10K). 

95.000

Evenementen

Er is een opdracht verstrekt voor het maken van nieuwe communicatie-uitingen voor de 4daagse. Dit zou in 2021 afgerond worden maar is vertraagd. Dit wordt nu in 2022 geproduceerd/afgerond

5.000

Speelterreinen

Voor Tiltenhof en Zuidtreintje zijn verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 41.000. Daarnaast lopen diverse initiatieven, die nog in verschillende stadia van ontwikkeling verkeren, waarvoor het resterende budget nodig is.

90.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Cultuur en sport

Binnensportaccommodaties

De inrichting van de het zitgedeelte van de nieuwe sporthal kan pas plaatsvinden als de bouw gereed is. Dit zal pas eind februari 2022 het geval zijn.

6.000

Particuliere monumenten

In 2021 zijn graven van de oude KNIL-militairen en hun partners toegevoegd aan de monumentenlijst. Vanaf 2022 worden de grafrechten voor de graven (terug)betaald. Mogelijk komen hier ook de overige oorlogsgraven in de gemeente Gennep nog bij, waardoor de overheveling wenselijk is.

15.000

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Herijking OMO-beleid

Door de coronacrisis moesten de participatiebijeenkomsten met inwoners en stakeholders voor de implementatie van het uitvoeringsprogramma worden uitgesteld naar 2022. Middelen zijn nodig voor huren van locaties, inzetten externe deskundigheid en communicatiemateriaal.

13.000

Toegang

Deze middelen moeten beschikbaar worden gehouden voor inhuur consulent afwikkeling TOZO regelingen en de gevolgen van TOZO. Door TOZO zijn in 2021 achterstanden ontstaan bij levensonderhoud, Participatiewet en bijzondere bijstand.

45.000

Jeugdzorg

Door Corona hebben de jongerenwerkers in 2021 beperkt activiteiten uit kunnen voeren. Voor de jongeren is het juist nu, nu de corona ten einde is,  belangrijk om activiteiten te kunnen ondernemen. Deze vraag is ondersteund door Elzendaalcollege, die toename van problematieken onder jongeren ziet tgv corona. De jongerenwerkers gaan in 2022 de voorgenomen activiteiten alsnog organiseren.

15.000

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

RO beleidsplannen

Het restant budget dient overgeheveld te worden naar 2022. Dit is bedoeld voor de verdere uitvoering van de Pilot Omgevingsplan.

10.000

Volkshuisvesting

In 2021 is gestart met onderzoek naar huisvesting voor internationale werknemers. Dit krijgt in 2022 een verder vervolg. Hiervoor dient € 8.000 overgeheveld te worden.  Daarnaast wordt budget overgeheveld voor de afronding van de woonvisie.

10.000

Dienstverlening

Inrichten serviceportaal

De opdracht voor het inrichten van het serviceportaal is verstrekt. De uitvoering krijgt in 2022 vorm.

30.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Bestuur en organisatie

Raad

Fractiebudget van 2021 naar 2022 (max 30%)

1.000

Communicatie

Voor de afronding van de implementatie huisstijl moeten nog enkele activiteiten plaatsvinden, zoals inrichten beeldbank, aanschaf foldermateriaal. Deze krijgen in 2022 hun beslag.

10.000

Informatieveiligheid

Door de implementatie van Office 365 en enkele acute informatieveiligheidsrisico's zijn de inrichting van de uitwijklocatie werf, handboek informatieveiligheid en aanleg Gemnet op werf nog niet (volledig) afgerond.

32.000

Implementatie website

De implementatie is in september 2021 gestart en krijgt in 2022 een vervolg met het vergroten van de digitale toegankelijkheid, de realisatie van subsites, CMS-training, datasturing en- verzameling.

30.000

Personeelskosten

De applicatie voor HRM wordt gezamenlijk met Venray en Horst ad Maas gebruikt. Nadat Venlo zich terugtrok uit de samenwerking in 2020 is de doorontwikkeling pas in 2021 opgepakt. Dit loopt nog door in het komende jaar.

15.000

Personeelskosten

Voor de uitvoering van de wettelijk verplichte RI&E is een offerte gevraagd. De uitvoering vindt in 2022 plaats.

10.000

Personeelskosten opleiding

De opleiding van de medewerkers heeft niet in alle gevallen vorm gekregen door Corona. De behoefte bestaat echter onverkort. Om de beperkte middelen in de begroting 2022 niet te belasten, wordt voorgesteld de middelen over te hevelen.

45.000

Personeelskosten inhuur

Voor langdurige tijdelijke ziektevervanging en noodzakelijke vervanging voor ouderschapsverlof vindt inhuur van derden plaats. Deze vervangende capaciteit is niet altijd direct beschikbaar. Deze vertraging leidt ertoe dat budgetten overgeheveld moeten worden.

50.000

Subtotaal reguliere budgetten

654.000

Overzicht over te hevelen ontvangen middelen derden van 2021 naar 2022

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Economische structuur, toerisme en recreatie

Project vrijetijdseconomie

Wij beheren de gelden namens de regio voor dit project. Het volledige restant dient dan ook overgeheveld te worden naar 2022. Hiermee worden regionale initiatieven op het gebied van vrijetijdseconomie ondersteund.

55.000

Cultuur en sport

Stimulering sportbeoefening

De middelen worden beschikbaar gehouden voor de Avond van de Sport die vanwege Corona geen doorgang heeft gevonden.

2.000

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Huisvesting vergunninghouders

Het rijk heeft in doeluitkering gegeven voor het begeleiden van inburgeraars die door de vertraagde invoering van de Inburgeringswet in 2022 en 2023 een aanvullend begeleidingsaanbod moeten krijgen, waarvoor geen regulier budget aanwezig is. Dit aanbod is extern ingekocht. 

27.000

WMO ambulantisering

Dit betreft een eenmalige doeluitkering van het rijk bedoeld voor uitstroom beschermd wonen, preventie en verstevigen van het voorliggend veld voor deze doelgroep. Vanwege deze doeluitkering hebben wij geen middelen uit het reguliere budget hoeven te reserveren. Bij onder andere de recent gecontracteerde partijen voor beschermd wonen is de ondersteuning ingekocht en moeten lokale preventie initiatieven gericht op deze doelgroep worden opgezet. Door de corona heeft dit laatste vertraging opgelopen.

46.000

WMO aanpak personen verward gedrag

Dit betreft lokale middelen die vanwege de regionale beleid en de samenwerkingsovereenkomst begroot zijn geworden voor de lokale én regionale aanpak personen met verward gedrag. Het betreft de dekking van de kosten voor de regionale voorzieningen (zoals het Time-out voorziening, Herstelhuis, het Meldpunt Signaal). De Time-out voorziening is niet van de grond gekomen en lokaal heeft de uitvoering vertraging opgelopen en hebben er behalve de training Mental Health First Aid nog geen andere ontmoetingsactiviteiten plaatsgevonden vanwege corona. In 2022 worden deze activiteiten opgepakt en wordt in plaats van Time-out voorziening het escalatieteam opgericht.

66.000

WMO aanpak dak- en thuislozen

Dit betreft een eenmalige doeluitkering van het rijk bedoeld voor uitstroom uit de maatschappelijke opvang, voorzieningen preventie dakloosheid en verstevigen van het voorliggend veld voor deze doelgroep. Vanwege deze doeluitkering hebben wij geen middelen uit het reguliere budget hoeven te reserveren. Bij onder andere de recent gecontracteerde partijen voor maatschappelijke opvang en bemoeizorg is de ondersteuning ingekocht en moeten nog lokale preventie initiatieven gericht op deze doelgroep worden opgezet waaronder inzet van ervaringsdeskundigen en door ontwikkelen van welzijnswerk gericht op deze doelgroep. Door de corona heeft dit laatste vertraging opgelopen.

49.000

Veiligheidsregio GGD

De Gezond in de Stad (GIDS) gelden zijn voor meerdere jaren toegekend en zoals ook in voorgaande jaren wordt het restantbudget overgeheveld zolang GIDS loopt en de middelen nog nodig zijn om het programma uit te voeren. Hiervoor wordt begeleiding ingekocht voor inwoners met een grote gezondheidsachterstand zodat ze toch kunnen participeren.

70.000

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Sociaal domein algemeen, corona middelen:

Sturing en inkoop

Voor het project sturing en inkoop zijn voor 2022 nog aanvullende middelen nodig. De inzet van extra capaciteit wordt ook veroorzaakt door het minder effectief kunnen werken als gevolg van de Corona crisis (thuiswerken/combinatie zorg kinderen-werk/minder of geen huisbezoeken kunnen uitvoeren). Daarnaast neemt de vraag naar zorg als gevolg van de Coronacrisis toe (psychisch/sociale problemen, gezondheidsproblemen, jeugd). Hierdoor is een enorme werkvoorraad ontstaan, die door het telkens ontstaan van nieuwe casussen niet afneemt en hierdoor ook de ontwikkeling van het nieuwe werken belemmerd. De middelen zijn o.a. nodig voor inzet capaciteit toegang t/m 1-7-2022, extra capaciteit back office en applicatiebeheer en projectleider.

123.000

Toegang

Als gevolg van corona zien we dat er veel aanvragen binnenkomen op  het gebied van WMO. Naast het project sturing en inkoop wat veel vraagt, zien we dat de wachtlijst blijft oplopen. De middelen worden ingezet voor extra aandacht te kunnen besteden om goede en adequate  hulpverlening in te kunnen zetten voor inwoners die vanwege corona psychische klachten hebben opgelopen.

75.000

Gemeenschaps-accommodaties

Als gevolg van de coronamaatregelen is de overname van Buurthuis Van Ons (tot 1-1-2022 geëxploiteerd door 4Events en inmiddels verlengd tot 1-4-2022) ) door een bestuur vanuit de wijk vertraagd. Bijeenkomsten met buurtbewoners vonden deels fysiek en deels digitaal plaats wat het proces niet ten goede kwam. Als gevolg van corona liepen de inkomsten ook terug en staat het nieuwe bestuur voor de uitdaging om een nieuwe start te maken. Om het nieuwe bestuur in staat te stellen het buurthuis tot een succes te maken zijn extra financiële middelen noodzakelijk. Gelet dit probleem rechtstreeks gevolg is van coronamaatregelen is een bedrag van 22.000 uit de resterende coronagelden gerechtvaardigd.

22.000

Minimabeleid

In 2022 verwachten we een toename voor de aanvraag middelen minimabeleid.

50.000

Participatiewet

In 2021 zijn middelen ontvangen om ondernemers te steunen om na de coronacrisis een goede (her-) start te maken. Door de opleving van de coronacrisis in het najaar van 2021 kon hiermee nog geen start gemaakt worden, maar komt de vraag in de eerste helft van 2022.

50.000

WMO

Er is een “brandbrief” gestuurd vanuit meerdere aanbieders aan de regio NML, waarin zij onder meer de oproep doen voor financiële steun. De regionale werkgroep corona heeft dit opgepakt en komt met een advies. Vanuit het rijk zijn hier ook middelen voor ontvangen. Daarnaast zijn er aanvragen om extra activiteiten in 2022 te organiseren voor ouderen en kwetsbare om ze een verzetje te geven. Verder vrijwilligers die afgelopen 2 jaar kwetsbare en ouderen hebben ondersteund een waardering te geven.

80.000

Duurzaamheid

Duurzaamheidsbeleid

Dit budget is afkomstig van de specifieke uitkering klimaat en energie in 2020. In 2021 hebben we een transitievisie geschreven voor de komende jaren. In 2022 gaan we aan de slag met de uitvoering.

189.000

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

RvR Goorseweg

Project loopt door in 2022, waardoor restant budget overgeheveld moet worden.

22.000

Subtotaal budgetten van derden

926.000

Overzicht over te hevelen projectbudgetten van 2021 naar 2022

Pr.

Omschrijving

Toelichting

Bedrag

Openbare ruimte

Regio project Maasheggen

Dit betreft het werkbudget voor het project Herstel Maasheggen, looptijd uitvoering 2022-2025, toegekend in het kader van de 1e tranche Investeringsagenda als onderdeel van de regionale co-financiering. 

138.000

Economie, toerisme en recreatie

Bedrijventerrein Brem

Deze middelen zijn bedoeld voor de juridische kosten die nog volgen in verband met de in cassatie treding van Noy tegen de rechterlijke uitspraak inzake de onteigening van gronden ten behoeve van de doorsteek naar de Brem. Dit traject krijgt in 2022 een vervolg.

26.000

Bedrijventerrein Brem

Restant budget is bedoeld voor verdere inrichting/uitvoering groenplan. Dit krijgt in 2022 een verder vervolg.

52.000

Toeristische promotie

Het project Genneperhuys is in het afgelopen jaar gestart en krijgt in 2022 zijn verdere beslag. Daarnaast zijn budgetten beschikbaar voor projecten uit de investeringsagenda.

294.000

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijshuisvesting

Het budget is benodigd voor incidentele lasten die samenhangen met nieuwbouw Ganapja en afboeking boekwaarde te slopen gebouwen.

199.000

Duurzaamheid

VTH huisvesting migranten

Voor de verdere uitvoering van het project, waarvoor € 75.000 beschikbaar was, resteert in 2022 € 50.000.

50.000

Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting

Project omgevingswet

Het restant budget implementatie Omgevingswet dient volledig te worden overgeheveld naar 2022. Dit komt omdat de invoering van de Omgevingswet (opnieuw) is uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Een aantal activiteiten wordt daarom later uitgevoerd.

325.000

Project implementatie Squit 20/20

De applicatie Squit 20/20 is nog niet volledig geïmplementeerd. De live-gang, die is uitgesteld, vindt plaats in 2022,

15.000

Dienstverlening

Project visie dienstverlening

Door Corona zijn het jaarlijkse evenement rond dienstverlening (€ 6.000), de trainingsgesprekstechnieken (€ 17.500), Media over dienstverlening (€ 10.000) en het starten met klantenreizen (€ 3.500) niet tot uitvoering gekomen. Deze activiteiten krijgen in 2022 een invulling.

37.000

Project digitale leeromgeving

In 2021 heeft de aanbesteding van het project digitale leeromgeving plaatsgevonden. De uitvoering krijgt fasegewijs een vervolg in 2022.

98.000

Subtotaal projecten

1.234.000

Totaal budgetoverheveling

2.814.000

 

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09