Programma's

Veiligheid

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

Veiligheid is een dynamisch onderwerp. Wat vandaag een thema is kan volgende week door een incident of ontwikkeling worden ingehaald. Een snel veranderende wereld om ons heen vraagt namelijk om een snelle en dynamische sturing op veiligheid. Om in te kunnen spelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen is er voor gekozen om het in 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid op te stellen als een raamwerk, een dynamisch document dat bijsturing mogelijk maakt.
 
Naast de reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het voeren van casusregie, Waak voor inbraak, uitvoeren van het Damoclesbeleid, de taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, toezicht buitengebied en handhaving in de natuur en het behandelen van overlastmeldingen zal er jaarlijks aan diverse onderwerpen, behorende bij de onderstaande speerpunten, uitvoering worden gegeven. Hierbij zal de samenwerking, integraliteit en interactie met inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en andere betrokkenen centraal staan, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

  • Hulpdiensten in de buurt | we willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn. Daar maken we ons sterk voor.
  • Geweldsdelicten / misdrijven met een grote impact | we verbeteren zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
  • Georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit | we brengen een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
  • Geen coffeeshops e.d. in Gennep | we blijven voorkomen dat coffeeshops en/of waterpijpcafés zich in Gennep vestigen.
  • Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s | we beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden. We investeren zodanig in jeugd dat ongewenst overlast gevend en crimineel gedrag ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We gaan voor de-normalisatie van drugsgebruik en willen daarmee het gebruik van zowel soft- als harddrugs terugdringen.
  • Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema’s | we zetten verder in op de samenwerking tussen het Sociaal Domein en Veiligheid door middel van op elkaar afgestemde zorg- en strafmaatregelen. Hierbij moeten maatregelen vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk kader en een passend zorgaanbod elkaar versterken. De gezamenlijke inzet en integrale aanpak op onder andere jeugd en jongvolwassenen, personen met verward gedrag en andere kwetsbare burgers moet leiden tot de verbetering van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij burgers.
  • Doorontwikkeling ondersteunende organisatie en intelligence | we willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
  • Versterking toezicht en handhavingsactiviteiten | we versterken het toezicht en de handhavingsactiviteiten met als doelstelling: afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag en daarmee toename van het veiligheidsgevoel.

Samenvatting op realisatie

 
Het coronavirus heeft ook dit jaar weer wat gevraagd van onze capaciteit. De vertaling van de landelijke maatregelen naar lokaal niveau verloopt nog steeds naar tevredenheid, maar blijft onze aandacht vragen. De afgelopen vier jaar is er continue aandacht geweest voor de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de hulpdiensten. Dit hebben we gedaan in goed onderling overleg met onder andere de hulpdiensten zelf en de verantwoordelijke ministeries. Ondanks structurele afstemming met betrokken partners blijft dit een punt van aandacht. Het stemt ons tevreden dat, ondanks de capaciteitsproblemen bij de politie, we mogen blijven beschikken over een politiebureau in het centrum van onze gemeente.

We hebben deze coalitieperiode de formatie op de afdeling Openbare Orde en Veiligheid uitgebreid waardoor we meer focus en structuur hebben kunnen aanbrengen in vrijwel alle onderdelen van het programma veiligheid. We hebben, mede door de regiodeal, een professionaliseringsslag aangebracht in de aanpak van ondermijning, met een betere inzet van bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het regionale interventieteam genaamd ACT! en de regionale en lokale ondermijningstafels. We moeten in de regio nog onderzoeken hoe we deze samenwerking gaan borgen na de regiodeal. Verder is er wat betreft misdaden met een grote impact de afgelopen periode sprake van een dalende trend en is en blijft het op basis van het nuloptiebeleid onmogelijk om een coffeeshop te openen binnen onze gemeente.

We hebben lokaal een structuur ingericht die voorziet in de aanpak van Zorg- en Veiligheidsthema’s. Deze structuur maakt het mogelijk casuïsteken te voorzien van maatwerk. Hierbij moet men denken aan multiprobleemgezinnen, mensen met onbegrepen gedrag en jeugdproblematiek. De coalitieperiode kenmerkt zich grotendeels door de afwezigheid van het Zorg- en Veiligheidshuis in Noord-Limburg (ZVHNL) , waardoor we ook de zwaardere zorg- en veiligheidscasuïstieken zelf lokaal hebben opepakt. We hebben bijgedragen aan de herinrichting van het inmiddels weer operationele  ZVHNL.

Daar waar mogelijk gebruiken we beschikbare data om veiligheidsvraagstukken te duiden. Cijfers alleen zijn niet zaligmakend en kunnen een vertekenend beeld geven van de realiteit, de juiste interpretatie van deze cijfers is van groot belang. Een structurele inzet van een instrument zoals de Veiligheidsmonitor zou hierbij kunnen helpen. Zeker in een kleine gemeente als Gennep moeten we waken voor het te snel trekken van conclusies op basis van een beperkt aantal gegevens.

In deze coalitieperiode is de formatie t.b.v. de buitengewone opsporingsambtenaar verhoogd van 2 naar 3 FTE. Hiermee zijn we in staat geweest om meer diepgang in kwaliteit alsmede een permanente focus te realiseren op specifieke deelgebieden zoals jeugdoverlast, handhaving buitengebied en ondermijning. Voor een gemeente van onze omvang kan daarmee gesteld worden dat er meer dan gemiddeld aandacht uitgaat naar het voorkomen en terugdringen van overlast.

Lasten

Begroot € 1.712.320
Gerealiseerd € 1.663.295
Afwijking € 49.025
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09