Bijlagen

Kredieten

   Omschrijving investering

Begroot t/m 2020

Begroot 2021

Begroot totaal

Werkelijk t/m 2020

Werkelijk 2021

Restant 2021

Naar 2022

Toelichting

Aankoop trafohuisje busstation

132.000

50.000

182.000

0

76.805

105.195

105.195

Het budget betreft aankoop en verbouw van het trafo huisje aan de spoorstraat t.b.v. chauffeursvoorzieningen en een openbaar toilet bij het busstation. Aankoop heeft plaatsgevonden in 2021 en verbouw staat gepland voor 2022.

Aankoop trafohuisje busstation (tlv AVR)

-42.000

0

-42.000

0

-42.000

0

0

Is van 2020 naar 2021 niet meegenomen in de restantkredieten. Boeking betreft het deel van het krediet wat gedekt wordt uit de AVR.

Migratie Oracle 11-12

65.000

0

65.000

60.909

4.104

-13

0

De werkzaamheden voor de migratie waren afgerond in 2020, de financiële afhandeling in 2021.

Vervanging netwerkinfrastructuur 2020

175.000

0

175.000

28.680

41.061

105.259

105.259

Wegens de prioritering van werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn een aantal vervangingen bewust uitgesteld. En door de coronacrisis is de vraag naar chips enorm toegenomen waardoor er leveringsproblemen zijn ontstaan op netwerk en infrastructuur componenten. In 2021 heeft daarom maar een gedeelte van de vervanging plaatsgevonden (migratie Oracle). 

Vervanging audiovisuele middelen

70.000

40.000

110.000

53.783

56.225

-8

0

Draadloos discussiesysteem raadzaal is vervangen en standaard onderhoud is uitgevoerd. Gepland staat nu in 2022 nog uitbreiding van AV/VC apparatuur in de vergaderruimtes. Hiervoor wordt bij de 1e trim extra budget gevraagd. Het krediet blijft dus wel in de lucht, zonder nu iets met een restant te doen.

Vervanging netwerkinfrastructuur 2021

0

210.000

210.000

0

0

210.000

210.000

Wegens de prioritering van werkzaamheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn een aantal vervangingen bewust uitgesteld. En door de coronacrisis is de vraag naar chips enorm toegenomen waardoor er leveringsproblemen zijn ontstaan op netwerk en infrastructuur componenten. In 2021 is daarom alleen de geplande vervanging uit de jaarschijf 2020 in uitvoering geweest, zie hierboven.

   Omschrijving investering

Begroot t/m 2020

Begroot 2021

Begroot totaal

Werkelijk t/m 2020

Werkelijk 2021

Restant 2021

Naar 2022

Toelichting

Verbouwing gemeentekantoor 

2.057.000

0

2.057.000

1.875.961

157.628

23.412

0

Werkzaamheden begin 2021 afgerond en financieel nu ook afgesloten. Positieve saldo valt weg tegen krediet uitbreiding, fcl 704203

Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding

264.000

-33.000

231.000

215.462

43.073

-27.535

0

Werkzaamheden begin 2021 afgerond en financieel nu ook afgesloten. Negatieve saldo valt weg tegen krediet verbouwing, fcl 704200

Schuttersplein Milsbeek herinrichting

350.000

0

350.000

250.544

99.512

-56

0

Werk is uitgevoerd en project is afgesloten

Schuttersplein Milsbeek riolering

642.000

25.000

667.000

431.919

223.865

11.216

0

Werk is uitgevoerd en project is afgesloten

Pottenhoek Gennep herinrichting

450.000

0

450.000

379.834

24.681

45.485

0

Werk is uitgevoerd en project is afgesloten

Pottenhoek Gennep riolering

320.000

0

320.000

209.158

59.050

51.792

0

Werk is uitgevoerd en project is afgesloten

Stimuleringsregeling versterking centrum

100.000

0

100.000

0

5.555

94.445

94.445

Krediet ten behoeve van stimuleringsregeling versterking centrum. Ondernemers kunnen een beroep doen op deze regeling als ze bouwkundige aanpassingen (tegen bepaalde voorwaarden) doorvoeren aan het pand of de gevel van het pand. Hier is in 2021 door 2 ondernemers gebruik van gemaakt. Als gevolg van Corona is er tot op heden minder gebruik van gemaakt dan vooraf verwacht. Het restant krediet dient overgezet te worden naar 2022. De regeling loopt zolang er budget beschikbaar is en wordt dus voortgezet

Openbare ruimte kerk Ven-Zelderheide

0

25.000

25.000

0

16.130

8.870

8.870

Voorbereidingskrediet voor het inrichten van de openbare ruimte (inclusief natuurspeeltuin) rondom de kerk. Voor 2022 is al een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld van € 195.000.

Aanschaf strooier

0

50.000

50.000

0

0

50.000

50.000

Strooiers worden aangeschaft in 2022.

Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen/buiten BK

685.000

-400.000

285.000

173.635

58.088

53.277

25.000

De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond. In 2022 worden nog bomen aangeplant. Hiervoor is maximaal € 25.000 nodig.

   Omschrijving investering

Begroot t/m 2020

Begroot 2021

Begroot totaal

Werkelijk t/m 2020

Werkelijk 2021

Restant 2021

Naar 2022

Toelichting

Verbindingsweg Milsbeek

50.000

180.000

230.000

22.619

224.751

-17.370

-17.370

Het project verbindingsweg zit nog in de voorbereidende fase en loopt door in 2022. In 2021 heeft een kleine overschrijding van het krediet plaatsgevonden, maar deze 'mogelijke onrechtmatigheid' is al ondervangen door het beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet van € 4.000.000 in 2022.

Aanpassingen N271

300.000

0

300.000

295.117

-22.705

27.589

0

Het werk is in 2020 en 2021 uitgevoerd en afrekening met de provincie heeft plaatsgevonden. Het restantkrediet kan vervallen.

Aanpassingen N271, subsidie

-150.000

0

-150.000

-150.000

13.859

-13.859

0

De subsidie van de provincie moet nog binnenkomen, per jaareinde opgenomen als nog te ontvangen. Hierdoor kan het krediet afgesloten worden.

KEC inrichting openbare ruimte

670.000

500.000

1.170.000

108.815

909.132

152.053

152.053

De inrichting openbare ruimte is in uitvoering. Het deel waarop de Piramide stond (gesloopt in het najaar 2021) loopt nog door in 2022.

KEC bouwkrediet

9.287.000

-500.000

8.787.000

2.626.165

4.432.737

1.728.098

228.098

Project is grotendeels uitgevoerd, maar er lopen nog enkele ontwikkelingen door die gelinkt zijn aan het KEC, namelijk de parkeervoorzieningen, een veilige oversteek Brabantweg en de tijdelijke oplossing voor Mikado. Vandaar wel al een vrijval van 1,5 mio. 

KEC kosten gronden

500.000

0

500.000

161.505

100.240

238.255

0

Project is grotendeels uitgevoerd, echter er worden geen kosten meer gemaakt voor gronden, waardoor dit krediet kan vervallen.

Elzendaalcollege uitbreiding

650.000

0

650.000

405.000

245.000

0

0

De uitbreidingswerkzaamheden bij het Elzendaalcollege zijn in verschillende fasen uitgevoerd. De laatste werkzaamheden vonden eind 2020 plaats en de afrekening in 2021.

Mikado aanpassingen gebouw

350.000

0

350.000

308.000

42.000

0

0

De aanpassingen Mikado hebben tot en met het najaar 2020 plaatsgevonden en zijn afgerond. De financiële afhandeling in 2021 nu ook.

Semi-permanente sporthal

0

1.900.000

1.900.000

0

1.518.594

381.406

381.406

De bouw van de semi-permanente sporthal is in het 4e kwartaal van 2021 begonnen en zal in het 1e kwartaal van 2022, inclusief inrichting van de openbare ruimte, afgerond worden.

   Omschrijving investering

Begroot t/m 2020

Begroot 2021

Begroot totaal

Werkelijk t/m 2020

Werkelijk 2021

Restant 2021

Naar 2022

Toelichting

Gemeenschapsvoorzieningen kernen

795.000

-660.000

135.000

135.658

559

-1.217

0

Ten behoeve van de gemeenschapsvoorzieningen in de kernen is over de jaren 2019 t/m 2022 budget beschikbaar voor de uitvoering van de projecten MFA d'n Toomp en MFA Ven-Zelderheide. De budgetten hiervoor zijn specifiek vanuit dit krediet overgezet naar de 'deelprojecten' (en dus deelkredieten), waardoor dit krediet nu afgesloten kan worden.

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide

0

1.910.000

1.910.000

0

34.661

1.875.340

1.875.340

Uitvoering staat gepland voor 2022. Voor het definitief binnenhalen van de aangevraagde subsidie is het belangrijk dat deze uitvoering in 2022, gecombineerd met de start van woningbouw op de locatie 'de uitkomst', gaat plaatsvinden. 

Maatschappelijke accommodatie Ven-Zelderheide

0

-1.050.000

-1.050.000

0

0

-1.050.000

-1.050.000

Aangevraagde subsidie Provincie Limburg voor 'Kwaliteit Limburgse Centra' € 900.000 en restauratie kerk € 150.000.

Maatschappelijke accommodatie Heijen

0

500.000

500.000

0

3.727

496.273

496.273

Realisatie van een MFA, bestaande uit een gemeenschapshuis, kinderopvang en gymzaal, in Heijen. Naast dit krediet zijn hiervoor ook middelen beschikbaar vanuit het meerjarenonderhoudsplan en duurzaamheidsmaatregelen.
Voorbereiding is gestart in 2021 en uitvoering staat gepland voor 2022.

Milsbeek groene buffer Rozenbroek

806.450

0

806.450

130.145

1.100.524

-424.220

-424.220

De uitvoering is gestart in 2020 en zal volgens planning in 2022 gereed zijn. Echter door inschattingsfouten in de engineeringsfase is de aanbestedingssom uiteindelijk fors hoger geworden. Samen met een gewijzigde subsidiestructuur heeft dit nu geleidt tot een forse overschrijding van het krediet. Om een onrechtmatigheid in de jaarrekening te voorkomen zal, in april 2022 een raadsvoorstel geagendeerd worden voor een extra krediet. Hiermee moet het project in 2022 volledig uitgevoerd kunnen worden. 

Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat

985.000

0

985.000

1.008.677

-34.325

10.648

0

Subsidies voor niet gesprongen explosieven is ontvangen in 2021 en het afkoppelen aanwonenden van het hemelwater wordt ontvangen in 2022, maar is wel meegenomen als nog te ontvangen in 2021. Hierdoor kan het krediet afgesloten worden.

 

   Omschrijving investering

Begroot t/m 2020

Begroot 2021

Begroot totaal

Werkelijk t/m 2020

Werkelijk 2021

Restant 2021

Naar 2022

Toelichting

Renovatie rioolgemalen 2020

283.100

0

283.100

197.259

83.255

2.586

0

De renovatie van het rioolgemaal Kellerberg is op een haar na gevild. Afronding begin 2022.

Riolering Verloren Land

146.000

0

146.000

6.415

91.467

48.118

48.118

Voorbereiding voor het project is afgerond in 2020, de uitvoering is van start in 2021 en zal afgerond worden in 2022.

Riolering Heesweg Heijen

0

650.000

650.000

0

416.443

233.557

233.557

Werkzaamheden zijn gestart in 2021 en afronding vindt plaats in het 1e kwartaal 2022. Volledige restant gaat daarmee over.

Riolering relining 2021

0

50.000

50.000

0

10.819

39.182

39.182

Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond.

Riolering renoveren rioolgemalen/randvoorzieningen

0

143.000

143.000

0

82.369

60.631

60.631

Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond.

Riolering renoveren minigemalen 2021

0

152.000

152.000

0

152.282

-282

0

Project is uitgevoerd, restantkrediet kan vervallen.

Riolering renoveren IBA's 2021

0

71.700

71.700

0

54.015

17.685

17.685

Project is in uitvoering en wordt in 2022 afgerond.

Riolering Vogelbuurt Gennep

0

60.000

60.000

0

24.775

35.225

35.225

De voorbereidingen zijn gestart in het najaar van 2021. De afronding voorbereiding en uitvoering werkzaamheden vinden plaats in 2022. Voor de uitvoering is in het investeringsschema al een krediet van € 900.000 beschikbaar gesteld

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

350.000

0

350.000

116.246

33.915

199.839

199.839

Uitwerking loopt nog. Een aantal deelprojecten staat al gepland voor 2022.

Totaal

20.290.550

3.873.700

24.164.250

9.051.505

10.341.869

4.770.876

2.874.586

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09