Programma's

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

 • Voldoende voorzieningen voor iedereen | we willen dat in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
 • Preventieve aanpak | we gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken. We willen ook dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.
 • Succesvolle transformatie Sociaal Domein | we willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van preventie en samenredzaamheid, eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap.
 • Aandacht voor elkaar | we willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op onderdelen uit. We zorgen voor actuele informatieverstrekking daarover. Wij blijven oog houden voor onze kwetsbare inwoners en garanderen de zorg voor hen die kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld beschut werk nodig hebben.
 • Sociale participatie | we willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te bevorderen en daaruit voortvloeiend het gebruik van uitkeringen te beperken.
 • Integratie van migranten | we willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier thuis en op hun plaats voelen.

Samenvatting op realisatie

Het jaar 2021 was het tweede coronajaar. Net als vorig jaar hebben we in het sociaal domein extra aandacht besteed aan mensen die door de coronacrisis in de knel dreigden te komen, door eenzaamheid, kwetsbare gezondheid of inkomensverlies. Binnen de beperkingen van de gezondheidsregels en deels met digitale middelen hebben we onze dienstverlening ook aan kwetsbare inwoners goed overeind kunnen houden.

We werken in het sociaal domein hard aan het vergroten van de inwonersparticipatie.
Samen met inwoners formuleerden we de beleidsdoelen die we nu samen aan het uitwerken zijn:

 • We investeren in preventie en Positieve Gezondheid;
 • We werken aan een inclusieve samenleving;
 • We vergroten de kracht van de inwoners en de gemeenschap;
 • Kwetsbare inwoners worden ondersteund.

Gedurende 2021 hebben we het OMO beleid samen met maatschappelijke partners verder vorm en inhoud kunnen geven. Ook dat verliep voor een belangrijk deel via digitale gesprekken. Op basis van deze gesprekken hebben we de toegangsdrempels tot eenvoudige maatschappelijke hulpverlening kunnen verlagen. Daarnaast hebben we de basis gelegd om in de komende jaren met de samenleving verder te bouwen aan preventie, Positieve Gezondheid, inclusiviteit en inwoner- en gemeenschapskracht.

Niet alleen OMO werd in samenspraak met de samenleving doorontwikkeld. We noemen vier andere voorbeelden.

 • Gemeenten zijn inmiddels weer verantwoordelijk voor de Wet inburgering en we hebben afgelopen jaar ons inburgeringsbeleid met de samenleving en met ervaringsdeskundigen ontwikkeld.  
 • Samen met partners in het veld hebben we het beleid voor de schulddienstverlening opnieuw beschreven. Dit geeft ons meer grip op de kwaliteit en de voortgang van de schulddienstverlening.
 • De aanpak voor Positieve Gezondheid die we samen met onder andere huisartsen ontwikkelden, diende afgelopen jaar in de Regiodeal als voorbeeld voor heel Noord-Limburg.
 • We zijn gestart met interactieve gesprekssessies met ondernemers en onderwijs om samen de werking van de lokale arbeidsmarkt te verbeteren.
 • Om de financiële houdbaarheid en de transformatie in het sociaal domein beter te borgen hebben we, samen met de gemeenten van de regio Noord-Limburg, de geïndiceerde voorzieningen opnieuw aanbesteed. Dit geeft meer grip op de kosten door sturing dat de juiste zorg op het juiste moment wordt geleverd.

Tot slot hebben we afgelopen jaar onafhankelijk onderzoek laten doen naar het sociaal domein. Hieruit werd geconcludeerd dat Gennep een realistische prestatie levert en onze dienstverlening op een passende schaal optimaliseert. Zo dragen we er binnen het sociaal domein aan bij, dat Gennep een gemeente is waar het goed wonen is.

Terugblikkend op de afgelopen coalitieperiode zien we dat er stappen zijn gezet op de transformatie van het sociaal domein. Er zal aandacht moeten blijven voor eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap. Er zijn voldoende voorzieningen voor iedereen en er blijft aandacht voor nieuwe initiatieven die verder ontwikkeld moeten worden.

Lasten

Begroot € 25.809.500
Gerealiseerd € 25.844.790
Afwijking € -35.290
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09