Jaarrekening

Gebeurtenissen na balansdatum

Grondexploitatie De Uitkomst

In 2021 is de voorbereiding gestart voor de grondexploitatie De Uitkomst te Ven-Zelderheide. De raad heeft het bestemmingsplan en de bijbehorende exploitatieopzet vastgesteld in januari 2022. De exploitatie sluit met een verwacht verlies van circa € 66.000. In 2022 zal hiervoor een voorziening gevormd worden welke gedekt wordt uit de reserve grondexploitaties, dit is conform het raadsbesluit. In 2021 zijn de voorbereidende kosten van deze grondexploitatie gepresenteerd onder de immateriële vaste activa. In 2022 worden deze, zoals gebruikelijk na vaststelling van de exploitatie, opgenomen onder de voorraden.

Vaststelling onderhoudsvoorziening

In de raad van 14 maart 2022 is het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen en geprivatiseerde buitensportaccommodaties vastgesteld. Hiermee is de onderbouwing van de beide voorzieningen onderhoud geactualiseerd. De financiële gevolgen voor 2022 worden verwerkt via de 1e trimesterrapportage. In de (meerjaren)begroting 2023-2026 worden de structurele gevolgen vertaald.

Krediet Rozenbroek

In de raad van 19 april 2022 heeft de raad een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 765.000 voor het project Rozenbroek. Hiermee is voorkomen dat sprake is van een onrechtmatigheid in de jaarrekening 2021.

Invasie Oekraïne

In februari begon Rusland een invasie tegen Oekraïne. Voor het boekjaar 2021 heeft dit geen gevolgen, maar voor 2022 en latere jaren kunnen hier wel consequenties uit voortkomen. De gevolgen zijn op dit moment niet te duiden. De conjunctuur wordt beïnvloed. De inflatie is hoog en de ontwikkeling hiervan onzeker. Ten gevolge van de vluchtelingenstromen ontstaan kosten. Uitgangspunt is dat het rijk de hiermee samenhangende kosten vergoed. Vanuit het trap op, trap af mechanisme dat geldt voor de algemene uitkering kan ook sprake zijn van ontwikkelingen.

Corona

In 2022 lijken we de Corona pandemie achter ons te hebben gelaten. Het is echter niet in te schatten hoe dit zich in de toekomst al dan niet zal ontwikkelen. Voor een inhoudelijke toelichting zie de paragraaf Corona.

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09