Algemeen

Analyse van het resultaat

Analyse saldo (x € 1.000)

Voordelige afwijkingen

Prog.

Hogere inkomsten

2

Onderhoud wegen, degeneratievergoeding

12

8

Leges bestemmingsplannen

22

8

Doorberekening uren grondexploitaties

42

8

Leges omgevingsvergunningen

152

10

Verkoop gemeentelijke gronden

214

11

Incidentele baten

52

11

OZB

37

11

Algemene uitkering gemeentefonds voorgaand jaar

30

11

Algemene uitkering gemeentefonds

473

Subtotaal hogere inkomsten

1.034

Prog.

Lagere lasten

2

Onderhoud wegen, kapitaallasten

33

2

Verkeersmaatregelen, bijdrage

46

3

Economisch beleid, werkbudget

26

3

Speelterreinen, werkbudget

16

5

Binnensport, exploitatiebijdrage

113

6

Samenkracht en burgerparticipatie

172

6

Inkomensregelingen

119

6

Participatiebudget

58

6

WMO

22

6

Jeugdzorg

21

7

Milieubeleid, kapitaallasten

13

7

VTH basis RUD en overige WABO taken

37

8

Bestemmingsplannen

19

8

Bouw en Woning toezicht

18

10

College, salariskosten

15

10

College, pensioen wethouders

125

10

Externe bestuursondersteuning

12

10

Beheer basisregistraties

32

10

Automatisering

85

11

OZB uitvoering

23

Salariskosten

78

Diverse budgetten, afw < € 10.000

43

Subtotaal lagere lasten

1.126

Nadelige afwijkingen

Prog.

Hogere lasten

2

Planmatig onderhoud wegen

-175

2

Onderhoud wegen, calamiteiten

-23

2

Openbare verlichting, energie en onderhoud

-40

2

Openbare verlichting, inhaalafschrijvingen

-110

2

Openbaar groen, onderhoud bomen sportp. De Niersvallei

-13

4

Onderwijshuisvesting, verzekeringen

-16

4

Onderwijshuisvesting, kapitaallasten

-79

4

Vervoerskosten

-17

5

Binnensportaccommodaties, onderhoud

-79

6

Wijkteams

-45

6

Volksgezondheid, Regio Deal

-60

7

Riolering, kosten overhead en btw

-82

10

Planning & Control, BTW scan

-50

11

Toegerekende rente

-15

Subtotaal hogere lasten

-/-804

Prog.

Lagere inkomsten

3

Toeristenbelasting

-293

5

Binnensport, huuropbrengsten

-53

5

Rijksbijdrage SPUK

-106

Subtotaal lagere inkomsten

-/-452

Totaal verschillen

904

Niet gebruikte deel post onvoorzien

25

Begroot resultaat 2021

positief

772

Resultaat jaarrekening 2021

positief

1.701

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09