Jaarrekening

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen (x €1.000)

Naam van geldnemer

Percentage borgstelling

Oorspronkelijk bedrag

Risico bedrag
31-12-2020

Risico bedrag
31-12-2021

BsGW

1 %

1.400

 14

14

Intos

50 %

 3.267

 562

510

Intos

70 %

1.500

525

490

Sportverenigingen

100 %

500

204

186

Sportverenigingen

50 %

140

49

44

Stichting woonmij. Mooiland

50 %

132.953

43.395

44.602

Stichting woonmij. Mooiland

100 %

2.771

322

0

Stichting Destion

50 %

20.453

 5.774

6.663

Totaal gewaarborgde geldleningen

162.984

50.845

52.509

Intos rekening courant krediet

100%

 1.134

0

0

Totaal verstrekte gemeentegaranties

1.134

0

0

Verstrekte gemeentegaranties (x €1.000)

Naam van geldnemer

Percentage borgstelling

Oorspronkelijk bedrag

Risico bedrag
31-12-2020

Risico bedrag
31-12-2021

Revue Gennep 2023

100 %

20

0

20

De risico’s ten aanzien van de gewaarborgde gelden aan de woningcorporaties Mooiland en Destion maken onderdeel uit van het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan beide borg voor 50%. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren

WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen beide organisaties.

In 2021 is een gemeentegarantie van € 20.000 verstrekt aan de organisatie van Revue Gennep 2023. Indien blijkt dat de organisatie niet uit de (begrote) kosten komt dan kan in 2023 een beroep gedaan worden op deze garantie. Bij eerdere edities van de Revue zijn soortgelijke garanties verstrekt, hier is toen geen gebruik van gemaakt.

Overzicht toekomstige verplichtingen langlopende contracten (Europees aanbesteed) (x €1.000)

Omschrijving

Bedrag

Afval

€ 2.042

Exploitatie zwembad & sportaccommodaties

€ 2.562

Leerlingenvervoer

€ 97

Personeel

€ 44

Energie

€ 135

WMO Hulpmiddelen

€ 190

Openbare ruimte

€ 691

Totaal

€ 5.761

Kredietfaciliteit
De gemeente Gennep heeft bij de BNG een beperkte kredietfaciliteit in rekening courant van € 0,5 miljoen. Van deze faciliteit wordt geen gebruik gemaakt.

VPB
Voor de jaren 2016 tot en met 2020 hebben we een definitieve aanslag ontvangen. Over deze jaren is geen vennootschapsbelasting verschuldigd en hebben we een saldo onverrekend verlies van
€ 39.825. Dit saldo is buiten de balans om opgenomen onder de activa zijde van de balans. Door dit saldo aan onverrekend verlies en de voorlopige inschatting van de VPB positie over 2021 verwachtten we ook over 2021 geen vennootschapsbelasting te hoeven betalen. In de jaarrekening is daarom geen bedrag opgenomen voor de heffing van vennootschapsbelasting.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening op grond van de WLZ en de WMO (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoersmiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen

Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09