Programma's

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Volle kracht vooruit, de speerpunten uit de begroting 2021

  • Aantrekkelijke woongemeente | we willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich opnieuw vestigen of zich op hervestiging oriënteren.
  • Voldoende woningen | we willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd. Zeker in de kernen Ottersum en Milsbeek alwaar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit.
  • Gasvrij | we willen dat er in de gemeente alleen nog gasvrij wordt gebouwd en er op vrijwillige basis door eigenaren stappen worden gezet in de richting van het gasvrij maken van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
  • Klimaatadaptatie | we willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
  • Voorbereiding Omgevingswet | in 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2021 gaan wij verder met de implementatie van de Omgevingswet. Wij gaan aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe instrument, het Omgevingsplan. Hiertoe wordt op basis van het huidig wettelijk instrumentarium, en ondersteund door materiaal van het rijk en de VNG, gewerkt aan het opstellen van een (pilot) Omgevingsplan. We gaan geen bestemmingsplannen meer actualiseren. In voorkomende gevallen passen we op verzoek van belanghebbenden nog wel bestemmingsplannen aan.
  • We intensiveren de samenwerking van Vergunningen, Handhaving en Toezicht | tussen Venray, Mook en Middelaar, Horst aan de Maas en Gennep.

Samenvatting op realisatie

In 2021 heeft de Corona pandemie opnieuw hard om zich heen gegrepen. In Gennep zijn ruimtelijke ordening en volkshuisvesting echter wel volop in ontwikkeling gebleven.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is wederom uitgesteld (tot 1 oktober 2022, of 1 januari 2023). Deze wet vergt nog veel voorbereidingstijd en er moeten nog diverse acties worden uitgevoerd voordat de wet daadwerkelijk van kracht wordt. In 2021 hebben we al het nodige voorwerk gedaan en diverse voorstellen daartoe zijn al aan het college voorgelegd. In dit kader is ook een nieuwe aanpak ontwikkeld ten aanzien van participatie die aansluit op de in 2021 ingevoerde werkwijze over de behandeling van ruimtelijke initiatieven. Hierdoor worden omwonenden en belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken in het besluitvormingsproces. Daarnaast is er vanuit ruimtelijke ordening medewerking verleend aan een groot aantal (woning)bouwplannen en overige initiatieven, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Ten aanzien van volkshuisvesting geldt als belangrijk beleidskader dat de Regionale Woonvisie 2020 - 2024 op 14 september 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Voorts is op gemeentelijk niveau in de geest van de Lokale Woonvisie Samen 'sturen op kwaliteit 2017 - 2021' medewerking verleend aan de realisatie van kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in alle kernen van de gemeente. Hierbij is zowel gestuurd op de realisatie van levensloopbestendige woningen als de realisatie van starterswoningen. Om in te kunnen spelen op de veranderende situatie op de woningmarkt is in 2021 voorts gestart met het opstellen van een nieuwe gemeentelijke woonvisie. De vaststelling hiervan door de raad zal naar verwachting in de loop van 2022 plaatsvinden.

Bij alle ontwikkelingen binnen de gemeente wordt de aspecten duurzaamheid en klimaatadaptatie betrokken. Daarnaast zijn wij goed op de hoogte van de landelijke en provinciale maatregelen op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid en hebben deze in voorkomende gevallen onder de aandacht gebracht van onze inwoners. Ook informeren wij door middel van het Loket duurzaam bouwen (voorheen: GELG) inwoners over diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om duurzame ontwikkelingen te realiseren. Tot slot hebben we in 2021 het afkoppelen van hemelwaterafvoer actief gestimuleerd om verdroging en wateroverlast tegen te gaan.

In de afgelopen collegeperiode is volop gewerkt aan de ambities zoals verwoord in het collegeprogramma 'Volle kracht vooruit'. Op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is dit onder meer tot uitdrukking gekomen door het op gang brengen en faciliteren van woningbouwinitiatieven, de voorbereidingswerkzaamheden ten aanzien van de Omgevingswet (o.a. het vaststellen van de omgevingsvisie) en het doorlopen van een groot aantal planologische procedures.

Lasten

Begroot € 5.995.528
Gerealiseerd € 5.085.022
Afwijking € 910.506
Deze pagina is gebouwd op 06/01/2022 16:53:46 met de export van 06/01/2022 16:34:09